روزی میرسد بی تفاوتی هایت را با جای خالی ام احساس کنی

ودر دلت با بغض بگویی

کاش اینجا بودی