رنــگــش پــریــده بــود دســتــاش مــیــلــرزیــد

چــشــاش پــر بــود الــڪــے مــیــخــنــدیــد  هه

اولــیــن بــارے بــود ڪــه لــج نــمــیــڪــرد

شــوخــے مــیــڪــردم امــا قــهر نــمــیــڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه از مــســافــرت گــفــت 

ولــے تــنــها😔

قــســم مــیــداد مــوافــقــت ڪــنــ

اولــیــن خــاطــرات هے بــرام زنــده ڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه یــه دفــعــه گــریــه ڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه بــعــد خــداحــافــظــیــشــ

چــنــدســال بــرنــگــشــتــهُ               بــدقــولــے ڪــرد.