واست افتخاره که 100تا
چشم طرفته
پس حتما جای 100دست
رو بدنته