همه میگویند:
مرد نباید گریه کند
اما کسی نگفت
شاید گوشه دنج قلب این مرد
غمی باشد به بزرگی دنیا
که تنها مرهم آن
قطره اشکی باشد.