وقتی که تو نیستی

انگار

همه نیستن نه اینکه نیستن ها، هستن...

اما

مثل تو نیستن عزیزم