قـلـب خـونـیـن شـده مـن

تـنـگ شـد راه گـلـویـم

ازنـبـود هـوای وجـودت

گـرچـه اطـرفـیـانـم شـادنـد از نـبـودت

ولـی بـازم عـاشـقـانـه دوســتـــت دارم