بی رحمانه ترین خیانت!؟

این است که وارد زندگی کسی شوی

وابستش کنی

و.....

بعداز مدتی

انقدر 

زندگی اش را خالی کنی که...!!!!

یک عمر با خاطرات بمیرد.....!!!!

هیچ چیز بدتر از قتل احساس نیست...!!!!