اگه این زندگی باشه

اگه این سهم از دنیاست

من از مردن هراسم نیست

ی حسی دارم این روزها

که گاهی با خودم میگم

شاید مُردم  حواسم نیست