گفتن خیانت میکنی اما نشستم پای تو از پای نیافتادم

ولی

افتادم از چشمای تو

حالا که بی خوابم شبا میرم کنار پنجره ستاره ها رو میشمارم

فکر تو از یادم بره

هر کاری میکنم

ولی

فکرت نمیره از سرم

من موندم و عکس تو و این بغض چشمای ترم

سرده

ولی

به عشق تو باز در خونه هنوز منتظرم کنار در

شاید که برگردی یه روز .