دلم میخواهد

زندگی ام را موقتا بدهم دست ادم دیگر

و بگویم: تو بازی کن تا من برگردم!!!

فقط ،نسوزی ها...!!!!