از روی کینه نیس که

خنجر بر سینه ات

میزنن

مردمان این شهر به شرط چاقو

دل میخرند