دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !
دم از حکــم دل میزنی

پس به زبان ' قمــــــــــار ' برایت میگویم !

... قمـــار زندگی را به کسی باختم که ' تک ' ' دل ' را با ' خشـــت ' برید

جریمه اش ' یک عمر'' حســــرت' شد!

... باخت ِ زیبایی بود!

یاد گرفتم به 'دل' ، 'دل' نبندم!

یاد گرفتم از روی 'دل' حکم نکنم!

'دل' را باید ' بریدُ