این اهنگو اونای میفهمن که دلی شکسته دارن

پ از همه انتظار ندارم درکم کنن.....!!!!!!