من بی تو میمیرم تو باور نکن
خیسم زیر گریه
تنها ترم نکن