این روزا ،

ایــــــــــــــن روزا شاید بدترین روزای زندگی باشه،


حیف شاید ارزو میکردم دختر بودم و مثل خواهرم  و  ابجیام راحت اشکام جاری میشد رو گونه هام

تا 

مجبور نبودم موقعی ک بغضم میگیره برم اشپرخونه و یه لیوان اب یخ و سر بکشم و یه نفس

عمیق

تا مبادا غرور پسرونم بره زیر سوال تا همه بهم نگن مـــــــــــرد ک گریه نمیکنه .


اما میخوام به همه بگم مرد هم گریه میکنه دلش  بعضی موقع ها گریه رو میپرسته 

اما امان از این حرف های خاله زنکی.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ

ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ

 ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﻣﺪﺭﺳﻪ..ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ..ﮐﺎﺭ

ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
 
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ 

ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ 

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ 

ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ

اره رسم دنیا همینه خوب فکر کن.