نیستی ببینی چه بلایی اوردم سر خودم

لاغر شدم  همه مسخرم میکنن 

پیشونیم خط افتادو چشام همش دارن

با این حال باز از ته دل میگم 

دوست دارم

.

.

.

.

برو لعنت به خودتو 

تموم خاطرات