خط خطی میکنم

ذهنی که در گیرِ توست

چِرکنِویسهایِ

رویاهایم را

پاره پاره میکنم

تا در خاطِرَم بماند

که دیگر مالِ من نیستی....