بنا به ماندن اگر باشد،

من آدمِ در سایه بودن نیستم...

اینکه مخفى ام کنى و کسى وجودم را حس نکند...

اینکه بودنم را نفى کنى...

باید شانه به شانه قدم بزنیم 

تمامِ پیاده روهاى شهر را...

باید تمامِ کافه هاى شهر؛

شاهدِ دو نفره هایمان باشد...

باید احساس کنم بودنت را!

من از دوست داشتنهاى یواشکى بیزارم.