از همان ابتدا دروغ گفتند !

مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم ؟!

پس چرا حالا من اینقدر تنهاست !

از کی تو اینقدر سنگدل شد ؟!

اصلا این او را که بازی داد ؟!

که آمد و تو را با خود برد و شدید ما !

می بینی ...؟

قصه ی عشقمان !

فاتحه ی دستور زبان را خوانده است !