از معنی کلماتش خوشم اومد
حتما گوش کنید
البته به کلماتشم دقت کنید