ای عزیز ترین دوروغگوی دنیا

میشود

یکبار دیگر

فقط یکبار دیگر

بگویی:دوستت دارم