واسم سوال نمیدونم برا خودم پیشمه

یا

به خاطر اطرافیانم پیشم میمونه....!!!!!!