کسی را دارم که انقدر
برایم
کسی هس
که نگاهم به دنبال
کسی نیس