ههههه

مبگه 

همه برا ما گرگ شده اما غافل از این که گربه اند

باش هرچی میخوان بگم اما اینو میگم 

من با بقیه فرق میکنم 

هرچی میخوان بهم بگن اما حق ندارن با صفت من بازی کنن.....!!!!!

بازی با گرگ حکمش مرگ است