بعــــضی ها هستـــن دیگه اهنـــگ شاد به دلـــشون نمیشـــینه...!
بعضـــی ها هســـتن دلشون میـــخواد کسی سکوتشنو نشـــکنه...!
بعضـــــی ها هســــتن زندگیــــشون رو با دنیای مجازی پر می کنــن...!
بعضــــی ها هستـــن جای شـــب و روزشون عـــوض شــده...!
بعضــــــی ها هســــتن میخوان یکی و داشـــــته باشن که دوسشون داشــــــته باشــــه...!