عشق ، فراموش کردن خود دروجود کسی است که همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد