به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم.تنم لرزید....

نه واسه خوشحالی یا عشق بازی...

واسه ترس از فردای بدون او...