بـــــــــــــر و!!!! ترس از هیچ چیز ندارم .. وقتـی یقین دارم بیشتر از من کسی دوستت نخـــــــواهد داشت .. بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد. بــــــــــــرو !!!! ترس برای چه؟؟ وقتی می دانم یکــ روز تُف می اندازی به روی تمام آن هایی که به خاطرشــــان من را از دست دادی ........!