در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــون میدهـــــــــــــد مـــــــــــن امشـــــــــــب تمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را بـــــــــــــه تیــــ♥ـــــــغ کشـــــــــــــیده ام...