قدم بزنیم . . .

من با ” تـــــــــو

تو با هر که دلت خواست !

فقط بیــــــــــا قدم بزنیم . . .

اصلا بیا و بگذار . . .

سایه ات باشـــــــــــم . . .

سایه که آزار ندارد !

دارد ؟