دریا یا طغیانی و یا باید آرام باشد ، خنجر باید تا آخرش فرو برود و یا آرام در غلاف بماند .
 انسان هم اگر قراره دوست داشته باشه یا باید
تا حد مرگ دوست داشته باشه و یا هیچ