چرا ساکت نمی شوی....؟؟؟؟
صدای نفس هایت....در آغوش او از این راه دورهم ازارم میدهد
لعنتی.
....
آرام تر نفس نفس بزن.....!!!!