ادمی که بخواهد برود
میرود...

دادا نمیزند که من دارم میرم!!!!

ادمی که رفتنش را داد میزند...

نمیخواهد که برود!

داد میزنند که نگذارند برود...!!!!