اومد دلمو اسیر خودش کرد...

بعد رفتو گفت هوسم دیگه تموم شد

دیگه تورو نمیخام...!!!


تو این دنیا دوس داشتنم جرم شده حالا داره دوس داشتنمو مسخره میکنه..

خدای من بزرگه فقط به خدا سپردمش