متنفر از اون ادمای که ...

نقاب ایمان به چهرشون زدن....

ولی خیانت کردن جز وعده های غذای آنهاست...!!!